Popular Posts

۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعه

ادای احترام فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نلسون ماندلا

ادای احترام فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نلسون ماندلا

با کمال تاسف خبر فوت رهبر تاریخی آفریقای جنوبی نلسون ماندلا را دریافت کردیم؛ وی قهرمان مبارزات ضد نژادپرستی بود.
مردم جهان یک شخصیت ویژه در مبارزه برای دنیای دیگر توام با عدالت اجتماعی، برابری و رعایت حقوق انسانها، صلح جهانی و عاری از استثمار سرمایه‌داری، بدون نژادپرستی و بیگانه‌هراسی را از دست دادند.
نلسون ماندلا زندگی خود را در راه بهبود زندگی آفریقایی‌ها فدا کرد؛ او علیه استعمار و امپریالیسم جنگید؛ ولی این مبارزه ابعادی وراروی جهانی داشت.
در دورهٔ ریاست جمهوری وی آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی با دمکراسی درخشان شد.
مبارزات سندیکاهای کارگری در آفریقای جنوبی بر همگان آشکار است؛ همکاری نزدیک وی با کنفدارسیون سندیکاهای آفریقای جنوبی (COSATU ) تا زمان پیروزی زحمتکشان آفریقای جنوبی ادامه داشت. وی بعد از ۲۷ سال زندانی بودن بخاطر رهبری مبارزات ضد نژادپرستی‌اش در سال ۱۹۹۴بعنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. در سپتامبر ۱۹۹۵ در کنگرهٔ پنچم COSATU شرکت نمود و نقش  COSATU  را بعنوان سازمان دهنده جنبش دفاع از حقوق زحمتکشان و یکی از متحدان مبارزات علیه نژادپرستی تاکید نمود.
شرکت ایشان در این کنگره نقش بزرگی در تعیین خطوط کلیدی برای تقویت و گسترش جنبش کارگری و نیز شرکت آنان در تصمیمات دولت داشته و باعث حمایت زحمتکشان از دمکراسی چند نژادی در آفریقای جنوبی شد.
مبارزات خستگی ناپذیر وی برای حقوق انسان‌ها در سراسر جهان و بخصوص درآفریقا منجر به دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۳ گردید. مبارزات وی برای صلح در اغلب کشورها الگوی مبارزاتی شد.
زحمتکشان جهان، فقرا، محرومین، کسانی که امروزه علیه بحران‌های سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند، همه مدیون مبارزات ماندلا هستند. مبارزات وی بیهوده نبوده است و ما باید ادامه دهنده تلاش‌ها و اندیشه‌های وی برای ایجاد دنیای بهتری باشیم.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با ۸۶ میلیون عضو خود از۱۲۰ کشور چهان در این غم خود را با مردم، زحمتکشان و دولت آفریقای جنوبی شریک می‌داند.
WFTU همیشه در سالهای سخت، در کنار طبقات زحمتکش آفریقای جنوبی به همراه نلسون ماندلا و SCAP (حزب کمونیست آفریقای جنوبی)، در مبارزه علیه رژیم نژاد‌پرست حضور داشته است.
WFTU دوست «امروزین» مردم آفریقای جنوبی نبوده است؛ چرا که دوستی‌اش دایمی، صادق و برادرانه و طبقاتی است؛ و برای همین است که ما از فقدان نلسون ماندلا عمیقا متاثر هستیم.
ماندلا یک آفریقایی، یکی از مردان بزرگ همه قرن‌ها باقی خواهد ماند و در تمامی مبارزات زحمتکشان برای رهایی و کسب حقوق کامل‌شان حضور خواهد داشت.
ماندلا برای همیشه در قلب ما و مبارزات ما ماندگار خواهد بود.
دبیر کل