Popular Posts

۱۳۹۳ مرداد ۳, جمعه

گسترش روابط سندیکاهای کارگری کوبا با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری


بازدید یک هیئت عالی رتبه از اتحادیه حمل و نقل کوبا ( سی تی سی ) از دفاتر مرکزی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری  
دبیر کل فدارسیون با مسرت و افتخار از نمایندگان اتحادیه‌های حمل نقل کوبا ، به سرپرستی دبیر اول جدید آن، رفیق اولسیس گیلارته دو ناسیمنتو  و رفیق ریموندو ناوارو عضو کمیته ملی، استقبال نمود.
  هیات سی تی سی با دبیر کل فدراسیون در ۱۲ ژوئن در دفتر مرکزی آن ملاقات نموده و گزارشی از ادامه مبارزه مردم کوبا بیان نمود.
دبیر فدارسیون بر همبستگی اعضای فدارسیون با مردم قهرمان کوبا و خواستار پایان تحریمهای امپریالیستی و نیز خواستار آزادی قهرمانان زندانی کوبایی در امریکا گردید و بر تشدید مبارزه در این موضوعات تاکید نمود.
در این مدت هیات سی تی سی در جلسه همبستگی که فدراسیون و جبهه رزمنده سندیکایی کارگران یونان(پامه) ترتیب داده بودند سخنرانی نمودند.