Popular Posts

۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

در روز سوم اکتبر- همه در خیابانها باشیم

 
                                                                  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳
همکاران، فعالین  اتحادیه‌های کارگری ، اعضا و یاران فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، سازمانهای کارگری در تمامی قاره‌ها و کارگران و جوانان، WFTU از شما تقاضا می‌کند که به فراخوان روزجهانی اعتراض، در روز سوم اکتبر ۲۰۱۳ ملحق شوید. تظاهرات و راهپیمایی، اعتصاب، کنفرانس‌ها و سایر فعالیات‌ها در تمامی نقاط جهان سازمان داده خواهد شد.
ما  با برادران و خواهران زحمتکش خود در سراسر جهان  که برا ی غذا، آب آشامیدنی، دفتر و کتاب، دارو و مسکن عمومی راهپیمایی خواهند کرد ، همصدا شده و عزم و اراده خود را مبنی بر حمایت قاطع از خواست آنان اعلام می‌نماییم.
یک زندگی مطلوب و مناسب پیشنهادی WFTU، همه مسایل زحمتکشان و مردم را حل خواهد کرد. با این طرح توده‌ها دارای کار مناسب، حقوق خوب-با بیمه بازنشستگی مطلوب، تامین اجتماعی عمومی،و آموزش عمومی و مجانی خواهند بود.   شرایط مطلوب برای نسل جدید مبنی بر داشتن شغل پایدار متناسب با تحصیلات آنان می‌باشد.
برای اتحادیه‌های اصلاح‌طلب شعار«شغل مناسب» فقط حرف محض است ولی برای WFTU دارای یک مفهوم عمیق و محکمی است.
ما خواستار تامین نیازهای اساسی وامروزین مردم جهان هستیم. این درخواستی واقعی و قابل دسترسی می‌باشد که بر اساس توانایی نیروی کار ماهر، منابع تولید ثروت، منابع طبیعی و معدنی و توسعه علمی و فنی که هر  لحظه در حال پیشرفت هست، می‌باشیم.
هیچ دلیلی ندارد که شاهد فقر ، جنگهای امپریالیستی، تخریب شهرها، زجر انسانها، بهره‌کشی سرمایه‌داری، خصوصی نمودن اموال و منابع عمومی و بیمارستانها و سیستم آموزشی باشیم. در کنار آن شاهد حرص و ولع چند تا سرمایه‌دار که فقط برای سود خود تلاش کرده و دولت‌ها نیز با  تامین مکانیسم‌ها به آنان کمک می‌کنند و این باعث عذاب و قحطی، افزایش قیمت و آلودگی محیط زیست میشود را باشیم.
هنوز کسب چنین سودها ی کلان ادامه داشته و در دوره بحران سرمایه‌داری نیز تشدید می‌شود. همزمان با آن، رقابتهای بین گروه‌های سرمایه‌داری شدت یافته و ادغام‌  شرکت‌ها صورت می‌گیرد، شرکت‌ها و صنایع  ورشکست شده و یا خط تولید خود را به کشورهای دیگری که دارای کارگر ارزان و بدون حق و حقوق سندیکایی انتقال می‌دهند. این باعث استثمار بیشتر زحمتکشان در نقطه‌ای  و بیکاری بیش از حد کارگزان در نقاط دیگر جهان می‌شود.
سود سرمایه‌داران علیه آینده مطلوب ماست!
در روز سوم اکتبر ۲۰۱۳ ما فعالانه در راهپیمایی  برای غذا، آب آشامیدنی، دارو و درمان و مسکن برای همه  در تمامی کشورها شرکت خواهیم کرد.
برای حقوق خود مبارزه کنید! در کشور خود فعالیت و سازماندهی مطلوب خود را برای این روز انجام دهید و به صفوف جنبش جهانی و طبقاتی بپیوندید.
از فعالیت و تظاهرات خود در این روز گزارش و عکس ارسال کنید:    info@wftucentral.org
دبیر اول فدراسیون
سپتامبر ۲۰۱۳ آتن