Popular Posts

۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

سندیکاهای کارگری و مبارزه علیه برنامۀ ریاضت اقتصادیبسیچ توده‌ای سندیکاهای کارگری و سازمان‌های اجتماعی در قبرس


در ماه دسامبر، یک اعتراضِ توده‌ای که توسط سندیکاهای کارگری و سازمان‌های اجتماعی قبرس سازماندهی شده بود، در مقابل وزارتِ دارایی آغاز گردید؛ و با راه پیمایی مبارزه جویانه‌ای، تا کاخ ریاست جمهوری ادامه یافت.

بسیچ توده‌ای تحتِ شعارها و در چارچوبِ "جامعه واکنش نشان می‌دهد و دفاع می‌کند!"، "بله به رشد و اشتغال!" و "نه به نابود کردن رفاه اجتماعی"، برپا گردید.

بخش‌های وسیعی از سندیکاهای کارگری و سازمان‌های اجتماعی در این اعتراضِ توده‌ای شرکت کردند؛ و ما "بیانیۀ مشترک"، و "چارچوب مشترکِ سازماندهی اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های اجتماعی" موردِ توافقِ‌ را، که توسط طیف وسیعی از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی امضاء شده بود، به شما می‌فرستیم.

در این تلاش‌ها، برای پیشبرد اتحادِ عمل و همبستگی، برای سازمان دادن نیروهای وسیعی برای ایجاد این مقاومت و مبارزه علیه دستوراتِ دیکته شده توسط "ترویکا" و "اتحادیه‌ی اروپا" به دولتِ "اناستاسیادس"؛ که به‌نظر ما با فرمان‌برداری آن‌ها را به‌پیش می‌برد؛ فدراسیونِ اتحادیه‌های کارگری قبرس با ماهیت طبقاتی، نقش بسیار مهمی داشت.