Popular Posts

۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

فعالیتِ سندیکاهای کارگری جمهوری روسیۀ سفید


شرکت جورج ماوریکوس در جشن اول ماه مه مردم بلوروس

رفیق جورج ماوریکوس اول ماه مه را با مردم و زحمتکشان بلو روس جشن گرفت. وی در خلال برنامه‌های کاریشان در چند برنامه سندیکاهای کارگری بلوروس (FTUB)  سخنرانی نمود. متن سخنان ایشان بشرح زیر می‌باشد:
« رفقای گرامی،
شما همگی به این کشور زیبای بلوروس تعلق دارید، یک کشور قهرمان که علیه امپریالیسم و فاشیسم مبارزه می‌کند!.
امروز ما اینجا از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همبستگی بین‌المللی خود را با مردم و زحمتکشان بلوروس اعلام می‌داریم. ما آشکارا و با صدای بلند با شما هم‌آواز هستیم.
ما اینجا در روزاول ماه ۲۰۱۴ در کنار شما ۱۱۰ سال تلاش فدراسیون اتحادیه‌های بلوروس را ارج می‌نهیم.
  با FTUB و رهبران آن و همکارمان لئونید کوزیک ما برادران راستینی هستیم. ما دیروز با هم بودیم، امروز کنار هم هستیم و فردا نیز با هم خواهیم بود.
برای منافع توده‌های زحمتکش.
برای منافع جنبش سندیکاهای کارگری.
برای منافع جنبش طبقاتی جهانی کارگران.

خواهران و برادران و رفقای گرامی،
امروز ما از مینسک، خواستار خاتمه دادن به تبعیض علیه بلوروس و مردم آن هستیم. هیچ سازمان جهانی حق دخالت در امور داخلی هیچ کشور مستقلی را ندارد.
و در مقابل هر سازمان جهانی اجبار دارد که به موجودیت هر کشور مستقلی احترام بگذارد.
ما، فدراسیون جهانی سندیکاه‌های کارگری، که امروزه حدود ۹۰ میلیون کارگر از ۱۲۶ کشور جهان عضو داریم، به اصل دموکراتیک -احترام به تصمیمات مردم هر کشوری -مقید هستیم. آنها خودشان با توجه به منافع خود و رهبری خود تصمیم می‌گیرند.
 این اصول دموکراتیک امروزه توسط اتحادیه اروپا نقض شده است. فدارسیون و اعضای آن از پنج قاره جهان، درخواست قطع دخالتهای خارجی بوده و توقف تبعیض علبه بلوروس می‌باشیم.
رفقای بلوروسی،
برادر عزیز لئونید کوزیک، دبیر فدراسیون سندیکاهای کارگری بلوروس،
ما همراهی آشکار و صادقانه خود را با شما اعلام و در کنار شما خواهیم بود. همراه فدراسیون بلو روس و مردم بلوروس خواهیم بود.
زحمتکشان بلوروس،
هم اکنون در مقابل شما و در این روز جهانی مبارزه زحمتکشان، ما به شما قول می‌دهیم که علیه امپریالیسم،‌علیه سرمایه‌داری و وحشی گری‌های آن، تا آخر و تا پیروزی نهایی  مبارزه را ادامه خواهیم داد. برای جهانی عاری از بهره کشی انسان از انسان.
پیروز باد اول ماه مه ۲۰۱۴.
پیروز باد همبستگی جهانی زحمتکشان.
با احترام به شما»
ترجمه از: