Popular Posts

۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعه

آموزش های سندیکایی ـ بخش چهارم

آموزش های سندیکایی ـ بخش چهارم

در سه بخش گذشته آموزش های سندیکایی با جنبه‌های مختلف سندیکا و فعالیت‌های سندیکایی آشنایی یافتیم، اینک بخش چهام و پایانی این آموزش ها انتشار می یابد. امید است فعالین کارگری و مبارزان جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان میهن ما در پیکار دشوار خود در راه احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای واقعی و مستقل با بهره‌گیری از چنین آموزش‌هایی با کامیابی و موفقیت گام پیش بردارند.
*ـ سندیکاهای کارگری و کارکرد آن؛
سندیکاها به مثابه سازمان پایه‌ای طبقه کارگر به منظور دفاع از مطالبات اقتصادی و اجتماعی به وجود آمدند و رشد کردند. اما این نقش که در روزگار ما گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته است، در شرایط بسیار متفاوتی نسبت به گذشته بسط و تکامل می یابد. هرچند نقش سندیکا از لحاظ بنیادی در همه جا یکی است، ولی بر حسب نظام های اقتصادی و اجتماعی مختلف این نقش به صورتی متفاوت صورت می گیرد.
*ـ سندیکاها و دفاع از منافع مادی و معنوی زحمتکشان؛
سندیکا، بنا بر نقشی که دارد، باید خواست‌ها و حقوق فردی و جمعی زحمتکشان را در نظر گیرد و برای تحقق آن‌ها با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی هر کشور، فعالیت خود را سازمان دهد. در میدان فعالیت سندیکایی است که زحمتکشان به نیروی اجتماعی و توان خویش آگاهی می یابند و خواستار آن می شوند که جایگاه شایسته خود را در زندگی اجتماعی به‌دست آورند. موفقیت سندیکا در پیش‌برد خواست‌ها و اهداف کارگری در گرو مشارکت همه کارگران و جلب حمایت تمام زحمتکشان است. پاره‌ای از این خواست‌ها و اهداف در سطح کارگاه قابل حصول است. ولی بخش عمده آن در گرو عمل مشترک کارگران در سطحی فراتر از کارگاه، یعنی در مقیاس های محلی، منطقه‌ای، کشوری و حتی در عرصه‌های بین المللی و در عمل مشترک کارگران سراسر جهان میسّر خواهد بود.
*ـ سندیکاها و دفاع از آزادی‌های سندیکایی و گسترش آن؛
بدون آزادی سندیکایی، فعالیت‌های متنوع سندیکایی نمی تواند از اثر بخشی کامل برخوردار باشد. دادن اطلاعات به زحمتکشان و داشتن ارتباط با آنان جزء جدایی ناپذیر فعالیت سندیکایی است. این حقی است که باید در همه جا و به ویژه با تکیه بر مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های مصوب سازمان بین‌المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی (مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری) برای به‌رسمیت شناختن آن کوشید. باید در کارگاه‌های سرمایه‌داری کارفرمایان را وادار به‌پذیرش حقوق سندیکایی از جمله حق برپایی سندیکا نمود. به‌علاوه، رشد و گسترش سازمان سندیکایی و فعالیت های آن مستلزم طرح مسایل نو و کسب حقوق تازه به تازه است.
*ـ سندیکا مدرسه دایمی آموزش کارگران؛
فعالیت سندیکایی در کارگاه یکی از عوامل عمده‌ای است که به زحمتکشان امکان می دهد اشتراک منافع خود را دریابند. بنابراین کارگران پیش و بیش از هر کجای دیگر، در جریان فعالیت سندیکایی است که آموزش می بینند. با چنین آموزشی است که فعالان و مبارزان سندیکایی شناخت و تجربه لازم را برای ایفای وظایف و مسئولیت‌های بزرگ تر اجتماعی و طبقاتی خود به دست می آورند.
پایان آموزش‌های سندیکایی، برگرفته از آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری