Popular Posts

۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه

مبارزه مشترک و همبستگی جهانی کارگران

مصاحبه با رفیق جورج پانتیاکوس، دبیرِ روابط بین‌المللی جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان (پامه)

  1. برنامۀ جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان برای سال‌های آینده چیست؟
تحتِ دیدگاهِ جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان (پامه)، هدفِ مبارزۀ ما خارج شدن از این بحران اقتصادی به‌نحوی‌ست که حقوقِ خلق‌ها و کارگران را در نبردِ علیه سیاست‌های سرمایه‌داری تقویت کند. هدفِ ما دارای دو وجهه است: ۱. نخستین هدفِ جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان نوسازی جنبش سندیکایی با جهتی طبقاتی و رزمنده است ۲.  هدف دوم ما توسعه ائتلاف‌های اجتماعی با کارگران، کسانیکه که برای خودشان کار می‌کنند، دهقانانِ فقیر، زنان، جوانان، مهاجرین و کارگرانِ بیکار، برای ایجادِ کمیته‌های خلقی در تمام محله‌ها و برای مبارزه با برنامه‌های ریاضتِ اقتصادی است. 

  1. مختصری از تاریخچه جبهۀ رزمنده بیان کنید.

جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان (پامه) در سال ۱۹۹۹ بنیان‌گذاری شد؛ و در سال ۲۰۰۰ به عضویتِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دابلیو-اف-تی-یو) درآمد. در مدتِ این ۱۵ سال، ما بسیچ‌ها، اقدامات، اعتصاباتِ و فعالیت‌های بسیار زیادی را سازماندهی کرده‌ایم؛ و در حین تمامِ این سال‌ها، اصلِ پایه‌ای جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان همبستگی بین‌المللی طبقۀ کارگر بوده است. به‌عنوانِ نمونه، همبستگی با مردم فلسطین، همبستگی با انقلابِ کوبا،....؛ ما همچنین در جنبشِ علیه انحصارات و امپریالیسم شرکت می‌کنیم.

  1. جبهۀ رزمنده سندیکایی و جایگاه آن در جنبش سندیکایی یونان چیست؟

جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان ۳۰درصدِ جنبشِ سندیکایی متشکلِ یونان در بخش‌های عمومی و خصوصی را نمایندگی می‌کند. جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان شاملِ فدراسیون‌ها، مراکزِ کارگری و سندیکاهای کارگری است.

  1. برنامه‌های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا و مبارزه سندیکاهای یونان، بویژه جبهه رزمنده با این برنامه‌ها بازتاب گسترده در جهان داشته است. این مبارزه، اشکال و مضمون آن را توضیح دهید؟

در چهار سالِ اخیر و در زمانی که اتحادیۀ اروپا برنامه‌های ریاضتِ اقتصادی را روی یونان تحمیل کرده است، جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان ۴۰ اعتصابِ عمومی و صدها اعتراضاتِ محلی و منطقه‌ای را سازمان داده است. جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان حملاتِ زیادی از طرف دولت، رسانه‌ها و اتحادیه‌های دولتی و کارفرمایی دریافت می‌کند.

  1. تجربیات شما از این مبارزات چیست؟

جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان در صف اول تمامِ مبارزات قرار دارد. مبارزه طبقۀ کارگر یونان متوقف نشده است؛ و با استفاده از تجربیاتِ سال‌های اخیر، این مبارزات به مرحلۀ تازه‌ای وارد شده است. ما مبارزه علیه برنامه‌های ریاضتِ اقتصادی را ادامه می‌دهیم.

  1. همکاری و اتحاد عمل سندیکاها و بطورکلی جنبش سندیکایی چه نقشی در مبارزات علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی بازی کرده است؟

در تاریخ جنبشِ کارگری، ما دو خط را مشاهده می‌کنیم: خطِ فرمانبرداری یا خطِ مبارزه. در یونان، اتحادیه‌های دولتی و کارفرمایی از خطِ سازشِ- طبقاتی حمایت می‌کنند؛ جبهۀ رزمنده سندیکایی یونان مخالفِ این خط است و حامی جنبشِ سندیکایی با جهتِ طبقاتی است. ما بر این باوریم که در صفوفِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری، می‌توانیم شرایط را در اروپا تغییر بدهیم؛ و جنبشِ طبقاتی کارگران نقشِ اساسی را در ایجادِ جامعه‌ای فاقدِ بهره‌کشی انسان از انسان بازی خواهد کرد.

  1. همبستگی جهانی کارگران از اهمیت اساسی در مبارزات سندیکایی برخوردار است. سندیکاهای مستقل ایران نیز مانند شما درگیر مبارزه‌ای جدی با برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند. پیامی برای برادران و خواهران هم‌طبقه خود در ایران دارید؟

مبارزۀ ما مشترک است؛ در مبارزه برای دنیایی فارغ از بهره‌کشی انسان از انسان، ما در کنار شما ایستاده‌ایم. پاینده باد همبستگی جهانی کارگران.