Popular Posts

۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

دیدار سندیکاهای کارگری کشورهای عربی در آتن برای آینده جنبشِ سندیکایی طبقاتی
روز 11 ماه مه 2014، سندیکاهای کارگری عربی برای یک کنفرانس دو روزه برای بحث در رابطه با: "وقایعِ پیش آمده در جهان عرب و عواقبِ آن روی کارگران و جنبش سندیکایی، و نقش جنبشِ طبقاتی سندیکایی"؛ در آتنِ یونان گردِ هم آمدند. 

با سخنرانی مقدماتی زیر، جورج ماوریکوس، دبیر اولِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، کنفرانس را آغاز کرد؛ و از تمام نمایندگان سندیکایی خواست که مواضع و طرح‌های خود را برای وارد کردن در طرحِ عملیاتی پایانی فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری برای جهانِ عرب، بیان بکنند.

"همکارانِ عزیز،

از طرفِ دبیرخانۀ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری، ما شما را به گردهمآیی تشکیلاتِ پیوسته به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و دوستان در جهانِ عرب خوش آمد می‌گوئیم. از شرکتِ همه شما در این گردهمایی قدردانی می‌کنیم.

علاقۀ زیادی برای شرکت وجود داشت و خیلی از همکاران اسم نویسی کردند. ولی بخاطر بعضی مشکلات، ما مجبور بودیم تعداد شرکت کننده را محدود بکنیم.

ما بخصوص از اتحادیه‌های کارگری که پیوسته به فدراسیون جهانی سندیکایی نیستند، ولی روابطِ دوستانه‌ای با فدراسیون دارند و اقداماتِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را تحسین می‌کنند، تشکر می‌کنیم.    

بنابراین امروز، شما 39 سندیکالیست از 13 کشور اینجا هستید.

از اتحادیه‌های پیوسته به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در جهانِ عرب فقط 2 اتحادیه در این گردهمآیی حضور ندارند: فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری سوریه (جی- اف- تی- یو) و (اف- ای- ان- آ- اس- او- ال) از لبنان. به علتِ شرایط در کشورشان، همکاران از سوریه عذر موجه دارند. اطلاعاتِ بروزی از همکاران و (اف- ای- ان- آ- اس- او- ال) دریافت نکرده‌ایم.

رفقای گرامی،

گردهمآیی ما در مقطعِ بسیار حساسی برای طبقۀ کارگر در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و بخشی، برگزار می‌شود. بحرانِ عمیق و طولانی سیستمِ سرمایه‌داری فقر، بیکاری، خصوصی سازی، و غارتِ منابع تولید کنندۀ ثروتِ کشورها را فراهم آورده است. دولت‌ها از این بحران به عنوانِ دستاویزی برای پس گرفتنِ حقوقِ کارگران استفاده می‌کنند. دستمزدها، حقوقِ بازنشستگی، و رفاهِ اجتماعی زیرِ حمله‌اند. مزایایِ اجتماعی کاهش می‌یابند. فقط سودهای کارتل‌ها، سودهای سرمایه به‌طور دائم در حالِ افزایش است. در سیستمِ فاسدِ بهره‌کشی، این تصویر عمومی در تمامِ جهان است.   
 
همزمان، تجاوزهای امپریالیستی در همۀ قاره‌ها در حالِ تشدید هستند. اوکراین نمونۀ خیلی تازه است. اوکراین، کشورِ ثروتمند، هدفِ رقابتِ شدیدی بین امریکا، اتخادیه اروپا و روسیه است. با یک جنگ تمام عیار، دولتِ ارتجاعی کیف، همراه با امریکا و اتحادیه اروپا تهدید می‌کنند، می‌کشند، و آتش بپا می‌کنند. نئوفاشیست‌های "جناحِ راست"، هوادارانِ هیتلر، با همکاری مأمورانِ (اف- بی- آی) و (سی- آی- اِ)، ده‌ها نفر را در ساختمانِ اتحادیۀ کارگری در اودسا به آتش کشیدند.

در ضمن اگر ما دخالت‌های امپریالیستی در لیبی، مالی، افغانستان؛ قبلاً علیه عراق و حالا علیه مردمِ سوریه را نیز در نظر بگیریم؛ خواهیم دید که رقابت در سیستمِ امپریالیستی، به‌طور دائم فجایع بزرگی برای طبقۀ کارگر به بار می‌آورد. قوت گرفتنِ گروه‌های نئوفاشیست و احزابِ سیاسی نژادپرست در اکثرِ کشورهای اروپایی باید به‌طور کلی طبقۀ کارگر را نگران بکند.

در جنوبِ شرقی مدیترانه، تجاوزکاری اسرائیلی خطری به منطقۀ ما و تهدیدی مهلک برای مبارزۀ فلسطینی‌ست. مناطقِ یهودی نشینی که اسرائیل به‌طور غیرقانونی در مناطقِ فلسطینی می‌سازد، خودداری اسرائیل از تقبلِ تاسیسِ یک کشور مستقلِ فلسطینی، با اورشلیمِ شرقی به‌عنوانِ پایتختِ آن، اشغالِ غیرقانونی اراضی سوریه در بلندی‌های گولان و سایر مناطقِ عربی، حملات به مردمِ لبنان، علیه ایران، واقعیتی که سیاستِ تمام دولت‌های اسرائیلی وحشیگرانه و امپریالیستی‌ست، را تأیید می‌کند.   

همزمان، مزدورانِ اجیر از تمامِ دنیا در سوریه جمع شده‌اند و توسطِ امپریالیست‌ها حمایت می‌شوند. همان‌هایی که ادعا می‌کنند دخالت از بیرون در سوریه برای "دمکراسی" و "آزادی" انجام می‌گیرد، ریاکارند. هدفِ امپریالیست‌ها "خاورمیانۀ جدید" است؛ با ده‌ها کشور کوچک، دست‌نشاندۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا.

در تمامِ دنیایِ عربِ، به اصطلاح "بهارِ عربی" به "زمستانِ ضدمردمی" تبدیل شد؛ و امیدهایی که مردمِ ساده به آن "بهار" بسته بودند، به زودی ثابت شد که کاذب بود. 

در سطحِ سندیکایی، فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری در سال‌های اخیر، بعد از تغییرِ مکانِ دفتر مرکزی به آتن، اقدامِ مهمی در جهتِ تقویتِ مبارزه طلبی، خطِ طبقاتی، و همبستگی بین‌المللی سندیکاهای کارگری در جهان عرب آغاز کرده است.

نشریۀ بخصوصی که می‌توانید در پوشۀ خود پیدا بکنید شاملِ فهرستی از فعالیت‌هایی‌ست که در هر یک از کشورها انجام داده‌ایم؛ آن گزارش کنش ما را تأیید می‌کند.

ولی نیازها زیادتر هستند؛ باید فعالیت‌های بیشتر و سریع‌تری را به پیش ببریم. تمام وقت برای تقویتِ فدراسوین جهانی سندیکاهای کارگری در منطقه باید کوشش بکنیم؛ استراتژی و تاکتیک‌ها را باید بیشتر نمایان، قابل درک و مبارز بکنیم؛ و بدون توجه به اینکه کجا هستند، در کنارِ (آی- سی- آ- تی- یو) و در کنار تمامِ سندیکاهای عربی بایستیم. تنها ملاکِ ما درکِ جهتِ طبقاتی، همبستگی بین‌المللی، عمل ضدِ امپریالیستی، و حمایت از مبارزۀ خلقِ فلسطین است. ما آغوش خود را به تمامِ سندیکاهایی که به این مسائل پایه‌ای احترام می‌گذارند باز می‌کنیم و آن‌ها را به خانوادۀ بزرگِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دعوت می‌کنیم.

اولویت در این دوران برای جنبش سندیکایی عربی مقاومت در مقابل تاکتیک‌های کثیف، افترا آمیز و جدائی افکن کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (آی- تی- یو – سی) در بین کارگرانِ عرب، در میانِ اتحادیه‌های مبارز، و علیه (آی- سی- آ- تی- یو) است. از طریق افترا، تاکتیک‌های جدائی افکن و اعمال ضد سندیکایی، رهبری (آی- سی- آ- تی- یو) سعی می‌کند اتحادیه‌های کارگری را منفک بکند و اتحادیه‌های کوچکتر، گوش به فرمان، زرد و خود فروخته‌ای را تشکیل بدهد. این استراتژی (آی- سی- آ- تی- یو) شبیه اشتراتژی امپریالیسم برای "خاورمیانۀ جدید" است که نظرِ برپایی ده‌ها کشور گوش به فرمانِ کوچک دارد. تاکتیک‌های (آی- سی- آ- تی- یو) شکست خواهند خورد. کارگران، طبقۀ کارگر عربی، غرورِ خود، شأنِ خود، فرهنگِ خود، تمدنِ خود و تجربۀ غنی از مبارزاتِ خود را دارد؛ نمایندگان سرمایۀ جهانی نخواهند توانست طبقۀ کارگر عربی را بخرند.

رفقایِ گرامی،

هدفِ گردهمایی سندیکایی ما تجزیه و تحلیلی از سال‌هایی که گذشته است؛ انتقاد و انتقادِ از خود و اساساً، تصمیم‌گیری جمعی روی یک طرحِ عمل برای دورۀ 2015-2014 است. برنامه عمل نتیجۀ گفت‌وگوها، ارائۀ طرح‌ها و طرزِ فکرهایی‌ست که توسطِ خیلی از شماها به ساختمان مرکزی فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری ارسال شده است. براساسِ تمامِ آن‌ها، پیشنهاد می‌کنیم که در موردِ برنامه زیر گفت‌وگو کرده و آن را تصویب بکنیم. 


برنامۀ عمل

  1. هدف ما این است که در هر کشور عربی یک دفتر فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری را راه بیاندازیم. نقشِ این دفترها مهم خواهد بود: ترویجِ مواضع و خطِ فکری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ حمایت از مبارزات کارگران؛ و کمک به دمکراتیزه کردنِ جنبشِ سندیکایی در تمامِ کشورهای عربی‌ست. سازمان‌های اتحادیه‌های کارگری - پیوسته به فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری – که توانِ تأمین مخارجِ مالی، تدارکِ یک دفترِ کوچک، یک کارمند و دستگاه‌های تکنولوژیک پایه‌ای را داشته باشند، طرح‌ها و عقایدِ خود را به‌صورتِ کتبی تهیه کرده و به رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ارائه بدهند.
  2. هیأت نمایندگی از تمامِ اتحادیه‌های کارگری پیوسته به فدراسیونِ جهانی سندیکاهای گارگری و هوادارِ آن از کشورهای عربی، سفری به نیویورک بکنند و به‌طور جمعی یادداشت-مصوبه‌ای با مواضعِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری، برای حقوق و خواسته‌های کارگرانِ عربی، به سازمانِ مللِ تحویل بدهند. این هیأتِ نمایندگی توسطِ دفترهای مرکزی فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری، همراه با نمایندگانِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری در سازمانِ ملل، همآهنگ خواهد شد.
  3. در بحرین: گنگرۀ اتحادِ عربی با عنوانِ، "نقشِ گارگرانِ زن در جهانِ عرب"
  4. در مصر: مسابقۀ فوتبال در همبستگی با مردمِ فلسطین؛ روزهای 23-20 جون، سمینارِ سندیکایی با عنوان، "مذاکراتِ دستجمعی"؛  کنفرانس سندیکایی با عنوان، "مدیترانه – دریایِ صلح"
  5. در الجزایر: بحث و گفت‌وگوی اتحادِ عربی با عنوانِ، "نقشِ خطِ آهن در کشورهای عربی"
  6. در سودان: نوامبر 2014 – گردهمایی سندیکاهای عربی با اتحادِ افریقایی
  7. در تونس: کنفرانس بین‌المللی در رابطه با حقوقِ کارگرانِ بخشِ جهانگردی
  8. در مراکش: گنگرۀ سندیکایی کارگرانِ جوان با اتحادِ عربی
  9. سمینارهای سندیکایی در عراق، لبنان، دجیبوتی و مصر با عنوان‌های: "نقشِ سازمانِ جهانی کار و سازمان‌های بین‌المللی"؛ "ایمنی و سلامتی کارگران"؛ "منابع تولیدکنندۀ ثروت و موضع اتحادیه‌های کارگری"؛ "مذاکراتِ دستجمعی"؛ "آزادی‌های سندیکایی – حقوقِ سندیکایی"
  10. ما پیشنهاد می‌کنیم که گردهمایی سندیکایی اتحادِ عربی آینده در سالِ 2015 در لبنان برگزار شود.


همکارانِ گرامی،

این برنامۀ عمل یک پیش نویس، یک طرح است. از طریقِ بحث و طرح‌های شما، در پایان ما مصوبۀ نهایی را تهیه خواهیم کرد.

ما خوش‌بین هستیم که گردهمآیی ما، گفت‌وگوهای ما، و مصوبه‌های ما حضورِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری در اتحادیه‌های کارگری کشورهای شما و در سطحِ وسیع‌تر منطقه را، تقویت خواهد کرد. روابطِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری با خلق‌های شما و طبقۀ کارگر در جهانِ عرب عمیق، پایدار و صادقانه است. امروز، برپایۀ تجربۀ تاریخی، که توسطِ مصوباتِ شانزدهمین گنگرۀ اتحادیه‌های کارگری، بر محورِ مشکلاتِ اساسی کارگران، در سالِ 2011 در آتن برگزار شد، می‌توانیم پیش برویم. می‌توانیم مشکلات را در جهتِ منافع مردمِ عادی حل بکنیم؛ از استاندارهای زندگی آن‌ها دفاع بکنیم؛ از رفاه عمومی و حقوقِ کارِ آن‌ها دفاع بکنیم؛ برای زندگی بهتر برای همه، و در درجۀ اول و نخست برای نسلِ جدید مبارزه بکنیم. باید مبارزه را تا پیروزی نهایی ادامه داد؛ برای دنیایی با عدالتِ اجتماعی، بدونِ سبعیتِ سرمایه‌داری، بدونِ بهره‌کشی سرمایه‌داری، و بدونِ بی‌عدالتی اجتماعی.

ما از شما می‌خواهیم که عمل بکنید، ابتکاراتی را آغاز بکنید، این برنامۀ عمل را عملی بکنید؛ همزمان، در روزِ کنشِ بین‌المللی فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری که در روز سومِ اکتبر برگزار خواهد شد و هدفِ اصلی آن مبارزۀ ما علیه بیکاری است، به‌طور فعال شرکت بکنید.

متشکریم"