Popular Posts

۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU) به مناسبت روز جهانی نلسون ماندلانلسون ماندلا در 18 جولای 1918 دریک روستای کوچک در افریقای جنوبی متولد شد. او از همینجا  شروع کرد که برود و یک رهیر بسیارمحبوب تاریخی شود.
در دوران مبارزات مردم افریقای جنوبی، وی همراه با هزاران مبارز مشهور وگمنام  با پایداری در مبارزات و قربانی کردن خود، در جهت پایان دادن به رژیم نژادپرست و نیز برقراری آزادی و برابری حقوق و احترام به مردم افریقای جنوبی تلاش میکردند.
حتی زندانی شدنش نیز باعث نشد که دست از مبارزه بردارد. در دوران سخت زندانش، فدراسیون ما این افتخار را داشت که جهت حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم افریقای جنوبی و ماندلا اعتراضات بین المللی راه انداخته و بطرق مختلف جنبش سندیکایی و طبقاتی را بسیج نموده  و جهت آزادی وی از زندان تلاش نماید.  
امروز در شرایط بسیار سخت ، باردیگر قلب و افکار همه ما همراه با مردم افریقای جنوبی می باشد.
نلسون ماندلا پرچم صلح و آشتی بر علیه نفرت پخش شده توسط استثمار کنندگان می باشد.
کسی بهتر از خودش نمیتواند بیان کند که:
«کسی با نفرت به دیگران بدلیل رنگ پوست، وابستگی مذهبی و یا گذشته اش بدنیا نیامده است. مردم باید یاد بگیرند که نفرت داشته باشند. اگر چنانچه آنان  می‌توانند یاد بگیرند که نفرت ذاشته باشند، پس میتوان به آنها یاد داد که  می‌توانند دوست داشته باشند، دوست داشتن در قلوب طبیعی تراست تا بر عکس آن.»
ماندلا در آموزش و شکل دهی مبارزات زحمتکشان افریقای جنوبی تلاش زیادی کرده است، ما مطمئن هستیم که که ایی مبارزه با استفاده از تجربیات نسل گذشته ادامه و تکامل خواهد یافت تا زحمتکشان افریقای جنوبی از دیکتاتوری و استثمار رهایی یابند.