Popular Posts

۱۳۹۳ مهر ۸, سه‌شنبه

همبستگی با طبقۀ کارگر و مردم ژاپن

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همبستگی خود را با طبقۀ کارگر و مردم ژاپن ابراز می‌دارد
 

به مناسبت اعلام حکم دادگاه در روزِ 26 اوت 2014 در منطقۀ فوکوشیما، که در رابطه با خودکشی یک زن بعد از فاجعه مارس 2011، شرکتِ چند ملیتی تپکو، کمپانی مسئول نیروگاهِ برقِ هسته‌ای فوکوشیما را مقصر تشخیص داد، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، موضعِ قاطع خود را، که خطراتِ ناشی از نظارت و ادارۀ انرژی هسته‌ای توسطِ انحصارت خیلی زیاد هستند، دوباره اظهار می‌دارد.   

بعد از ویرانی هسته‌ای هیروشیما و ناکاساکی، این بدترین حادثۀ ژاپن با پی‌آمدی بسیار غم‌انگیز بود. بیش از 21000 نفر کشته یا مفقود شدند؛ که 3000 نفر از کشته شدگان، بخاطر امراضِ مربوط به حادثه جانِ خود را از دست داده‌اند. پی‌آمدهای دراز مدت، قابل اندازه‌گیری نیستند.

به‌علتِ آلودگی رادیواکتیو در نواحی مجاور نیروگاهِ برقِ هسته‌ای، زنی که مجبور به ترک خانۀ خود شده بود، جزئی از 150000 نفری بود که هنوز در فاصلۀ دوری از منزل خود زندگی می‌کنند.

طبقۀ کارگر و مردم ژاپن، از پی‌آمدهای درازِ مدتِ سیاستِ دولت‌های سرمایه‌داری ژاپن، که با استفاده از انرژیِ هسته‌ای نیتِ ترفیعِ موقعیتِ کشور در هرمِ امپریالیستی را داشتند، و تصمیم به ساختنِ نیروگاه‌های برقِ هسته‌ای در مناطقِ زلزله خیز با زمینۀ سونامی گرفتند، رنج می‌برند. این دولت‌ها، اداره نیروگاه‌‌ها را در اختیارِ انحصاراتِ ژاپن گذاشتند؛ که در رابطه با ایمنیِ زیربنا، می‌دانستند این انحصارات دهه‌ها آمارِ دروغین تحویل می‌دادند؛ و هنوز هم حوادث و رویدادهای منتجِ از عملکردِ راکتور نیروگاه هسته‌ای را پنهان می‌کنند. نیروگاه‌ها در ناحیۀ ساحلی و صرفاً چند متر بالاتر از سطحِ دریا ساخته شده بودند؛ تا اینکه فاصله از آب دریا تاثیری رویِ عملکرد و سودِ آن‌ها نگذارد. حتی سونامی 2004 در اقیانوسِ شمالی آن‌ها را متقاعد به اتخاذ تصمیمی در این رابطه نکرد. علاوه بر این، علی‌رغم خطرِ آشکار، با وصفِ اینکه نیروگاه 40 سال کار کرده است، عمرِ مفید راکتورها را به‌مدتِ 10 سالِ دیگر تمدید کردند.

کمپانی اداره کننده نیروگاه برقِ هسته‌ای در فوکوشیما، کمپانی چند ملیتی تپکو، و همچنین جنرال-الکتریک، شرکتِ آمریکایی که راکتور را طراحی کرده بود، نمونه‌های خوبی هستند که خطراتِ بزرگِ انسانیِ منتج از قرار گرفتنِ انرژی هسته‌ای در دستِ انحصارات را آشکار می‌کند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همبستگی خود را با طبقۀ کارگر و مردم ژاپن ابراز می‌دارد؛ و از مسئولینِ دولتی ژاپن می‌خواهد که کمکِ کاملی را در اختیارِ جمعیتِ تحتِ تأثیر واقع شده قرار دهد.

تنها مبارزه علیه وحشیگری سرمایه‌داری قادر به تحمیلِ یک سیاستِ انرژی به نفعِ مردم خواهد بود.

دبیرخانه فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری