Popular Posts

۱۳۹۳ مرداد ۳, جمعه

هماهنگی میان سندیکاهای کارگری رشته فلزکار و معادن


نشستِ دوجانبۀ نمایندگانِ «اتحادیه بین‌المللی کارگران فلزکار و معدن» با هیئت دبیرانِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری


روز 16 2014، مصادف با 26 خرداد 1393، نشستِ دوجانبه‌ای بین دبیرکل اتحادیه بین‌المللی کارگران فلزکار و معدن و هیئتِ دبیرانِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری در ساختمانِ مرکزیِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برگزار شد.

برادر «فرانسیسکو حوزه سوسا ای‌سیلوا»، دبیرکل جدید اتحادیه بین‌المللی کارگرانِ فلزکار و معدن، که توسطِ برادر «والس پز دی‌آراگوا» ، دبیرکل اتحادیه فلزکار برزیل همراهی می‌شد؛ با کمک «جنی داورقن»، مترجم، برنامه عمل اتحادیه بین‌المللی کارگران فلزکار و معدن را با رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد.  

برای تقویتِ همآهنگی بینِ اتحادیه‌های طبقاتی کارگرانِ بخش‌های فلز و معدن در سطحِ جهانی، رویِ فعالیت‌ها و ابتکارهایِ مهمی، در رابطه با مشکلاتی که کارگرانِ این بخش‌ها در تمامِ قاره‌ها با آن‌ها مواجه‌اند، توافق بدست آمد.